Woonvisie en grondbeleid

Nu op 19 mei jongstleden de wethouders zijn benoemd en we als raad het coalitieakkoord en het begeleidende verslag van Henk Heijerman als (in)formateur hebben besproken kunnen we weer serieus aan de slag. Afgelopen vier jaar werden de informerende bijeenkomsten afwisselend voorgezeten door Rikus Harms en Cora Kuiper. Onder leiding van de nieuwe voorzitter Rabbe Vedder begonnen we op 1 juni aan een informerende bijeenkomst met twee onderwerpen die onlosmakelijk met elkaar van doen hebben, te weten: “uitvoering woonvisie, stand van zaken” en “grondbeleid”. Onze nieuwe wethouder Ivo Berghuis moest direct flink aan de bak. Er hadden zich maar liefst zes insprekers gemeld uit de dorpen: Eext, Eexterveen, Gasselternijveen en Gieterveen. Twee van de zes betrof een betoog van jongeren.

In april 2021 heeft de raad de ‘Woonvisie Buitengewoon wonen in Aa en Hunze’ vastgesteld. De visie heeft drie ambities: vitale dorpen, betaalbaar wonen voor verschillende doelgroepen en wonen in relatie tot zorg en welzijn. Tot en met 2030 is de ambitie om 400 nieuwe woningen te bouwen. Naast nieuwbouw moeten bestaande woningen verduurzaamd en levensloop bestendig gemaakt worden. Er is woonbehoefte aan meer woningen voor starters en senioren alsook voor doelgroepen als statushouders, zorguitstromers, spoedzoekers en bijzondere woonvormen. Kortom er is van alles nodig en de vraag is hoe we dat snel gaan realiseren.

Het Afwegingskader Woningbouw is door het college in december 2021 reeds vastgesteld. Het algemeen woonbehoefte onderzoek welke al richting geeft aan een aantal (lopende) plannen wordt ter onderbouwing nu eerst per kern verder onderzocht. Dat is van belang voor het realiseren van grotere plannen en nodig voor toetsing van de haalbaarheid en motivering richting Provincie en Raad van State. Bij het maken van plannen komt veel kijken. Daarom gaan we de woningbehoefte per kern onderzoeken middels ‘dorpsgesprekken’. We maken vervolgens een programma waarin prioriteiten genoemd worden en dat maken we specifieker naar: waar, wanneer, wat en hoeveel. Dat kost tijd. Zorgvuldigheid is momenteel ook noodzakelijk vanwege eventuele bezwaarprocedures (kijk maar naar de Lienstukken in Grolloo). Op dit moment zijn er ook diverse projecten waar al sprake is van werkvoorbereiding, uitvoering, oplevering en ingebruikname. Dat is mooi maar het gaat de insprekers van vanavond niet snel genoeg. Dat hebben we duidelijk kunnen horen en lezen. Zij, net als wij horen meer in de opiniërende bijeenkomst in september 2022. Dan wordt het woonbehoefte onderzoek per kern en de programmatische aanpak met prioriteitenlijst met ons gedeeld.

Ondertussen zijn we dezelfde avond bijgepraat over de actualisatie van ons Grondbeleid. Het grondbeleid van de gemeente moet ondersteunend zijn aan andere gemeentelijke beleidsterreinen en ambities in de fysieke leefomgeving. De focus van het beleid moet meer situationeel zijn. De gemeente bepaalt haar rol afhankelijk van de opgave en de situatie waarbij we hoge prioriteit geven aan actief grondbeleid waar we willen en kunnen sturen op grond van (ruimer) beleid en waar we als de markt het oppakt we actief faciliteren om de door de raad gestelde doelen te behalen. Hiervoor moeten we als raad het college ruimte geven om slagvaardiger te kunnen zijn. Daarom stemt Gemeentebelangen in met de Nota Grondbeleid 2022 waarin we het college toestemming geven om strategische aankopen te doen tot 1.5 miljoen per keer met verantwoording achteraf.

Facebook
Twitter
LinkedIn