Voeg je koptekst hier toe

Onderwijs en Zorg

Een school in een dorp is meer dan een onderwijsvoorziening. Een school is ook het hart van het sociale en culturele leven en draagt bij aan de leefbaarheid van een dorp. Wat ons betreft moet een school zo lang mogelijk kunnen blijven bestaan, mits de kwaliteit van onderwijs voldoende is. En als dit niet meer lukt, is een goede bereikbaarheid van een andere school vanzelfsprekend. Passend onderwijs voor alle kinderen vraagt veel van onderwijzers en schoolleiding. Vroegtijdige maatschappelijke ondersteuning op de scholen heeft een preventieve werking. Het kan eventuele instroom naar de zorg voorkomen.

Omdat de zorgtaken zijn overgedragen aan de gemeente, kunnen we directer en samen met inwoners en instanties mooie voorzieningen en goede hulp bieden aan de mensen die dat nodig hebben. Iedereen moet kunnen meedoen aan activiteiten en ontwikkelingen in onze samenleving. Ouderen moeten in staat worden gesteld zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving te blijven wonen. Voorzieningen zoals een dorpshuis, de sociale huiskamers, woningaanpassingen en het aanbod van zorg zijn hierbij van belang. Ook de inwoners zelf krijgt hierin een steeds grotere rol. Mantelzorg en naoberschap blijven belangrijk.

Wij zijn voorstander van een goed sociaal beleid voor de minst draagkrachtigen, de echte minima. Mogelijkheden zoals het Kindpakket, de ondersteuning van lidmaatschappen voor kinderen bij sportclubs en muziekverenigingen en hulp bij het wegwerken van een schuld, moeten actief onder de aandacht worden gebracht.

Ook de taken op het gebied van jeugdzorg zijn aan de gemeente overgedragen. Helder is dat veel problemen in de jonge levensjaren van mensen ontstaan. We zullen ons dan ook maximaal inspannen om met goede voorlichting, preventie en ondersteuning van gezinnen te voorkomen dat jeugdzorg nodig is.